Wat is therapie?

Therapie is een leer- en veranderingsproces dat mensen ondersteunt. Het is geen crisishulp. De therapeut zal beperkt oplossingen aanreiken, maar helpt mee op zoek te gaan naar antwoorden. Hierin zal de therapeut heel erg op maat werken en vertrekken vanuit krachten en mogelijkheden. 

Die krachten zijn belangrijk om de negatieve spiraal te doorbreken. Tijdens de sessies wordt er ook gewerkt met creatieve technieken. Gesprekken worden dus afgewisseld met andere doeltreffende methodieken. Daarnaast kan het ook voorkomen dat er individuele opdrachten gegeven worden.

Alle therapieën en gesprekken zijn gebaseerd op onderbouwde kaders. Zelf ben ik geschoold binnen een systeemtheoretisch kader.


Hoe werkt het?

  1. Tijdens de intake (kennismaking) neem ik ruim de tijd om te luisteren en te verkennen. Ik hecht hier veel belang aan omdat de drempel vaak groot is om een afspraak te maken. Rust en vertrouwen zijn dus belangrijk tijdens die eerste ontmoeting. We proberen helder te krijgen hoe de actuele situatie eruit ziet, en welke veranderingen er gewenst zijn. Hierbij probeer ik actief te luisteren naar het verhaal dat je vertelt. We proberen samen de verwachtingen in kaart te brengen. Iedere kennismaking is vrijwillig en zonder verplichting tot het opstarten van een traject. Je krijgt daarnaast een afsprakennota mee naar huis, en zal geïnformeerd worden rond je privacy.
  2. Wanneer er beslist wordt om een traject te starten, stellen we samen een plan van aanpak op. De dialoog en interactie staat hierin centraal. Zowel de dialoog tussen de cliënt en de therapeut, maar ook de dialoog (reflectie) met jezelf. Gesprekken zullen afgewisseld worden met andere technieken (bv: dulpo, educatie, beelden werken, ...)
  3. Ik probeer mensen in verbinding te brengen met zichzelf en de omgeving. We zoeken naar dieperliggende elementen en naar het 'zijn'. Dit vertalen we in concrete acties die tot verandering kunnen leiden.

Ik verbind mij ertoe om mij te houden aan de deontologische beroepscode en de rechten van de patiënt. Alle informatie is vertrouwelijk en zal volgens de nieuwe richtlijnen (GDPR) behandeld worden. Op geregelde tijdstippen zal er gevraagd worden naar feedback. Als therapeut ga ik een inspanningsverbintenis met je aan, geen resultaatsverbintenis.

Indien er een vraag naar verslaggeving is, kan dat zeker. Een verslag kan wel pas opgemaakt worden na het afronden van de kennismakingsfase (3-5 gesprekken), en dient minstens 5 dagen op voorhand aangevraagd te worden. Verslagen worden persoonlijk meegegeven en er zal steeds een kleine vergoeding gevraagd worden.

Naast de sessies kan er een minimum aan begeleiding voorzien worden. Inhoudelijke of therapeutische vragen zullen echter uitsluitend tijdens de sessies besproken worden. Therapie per mail of telefoon kan dus niet.

Individuele Psychotherapie voor volwassenen vanuit systemisch perspectief

De systeemtheorie plaatst de mens in een bredere context en gaat ervan uit dat personen altijd deel uitmaken van 'sociale systemen'. Met andere woorden, ieder van ons maakt deel uit van zijn specifieke en uniek systeem doordat we een band opbouwen met de mensen rondom ons. De systeemtherapie wordt gebruikt om interacties, communicatiepatronen en oplossingsvaardigheden bij onszelf te veranderen. Gedachten, gedrag, emoties, verwachtingen,... ontstaan door de wisselwerking die je hebt met de mensen uit je omgeving. Soms kan het zijn dat er problemen optreden in deze wisselwerking en dat contacten niet meer zo goed verlopen of dat je zelf tegen dingen aanloopt. Systemisch werken wil dus eigenlijk zeggen dat moeilijkheden geplaatst worden binnen de interactie tussen de verschillende mensen, situaties en contexten.


Relatietherapie

Ook voor koppels kan het soms moeilijk lopen. Communicatie, vertrouwen, overspel, het gevoel de verbinding kwijt te zijn,... allemaal vragen die op een bepaald moment kunnen spelen. Hier samen aan werken kan voor verlichting en connectie zorgen.

Als therapeut probeer ik eerst interacties en patronen in kaart te brengen. Op die manier kan er geleerd worden welke invloeden er spelen en hoe de wisselwerkingen verbeterd kunnen worden. Er wordt samen op zoek gegaan naar de moeilijkheden, mogelijkheden en krachten van het koppel 

Gesprekken zullen bijna altijd plaatsvinden met beide partners, waar ook elke partner een eigen verantwoordelijkheid in heeft te dragen.